Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

0. Den personuppgiftsansvarige för de behandlade personuppgifterna är:

SSMX Supermoto (Y ID: 3347025-2)
Vesiroineenkatu 4
33720 Tammerfors

Du kan fråga mer om dataskydd och personuppgiftsbehandling via e-post:
ssmxinfo@gmail.com

 1. Vilken information kan samlas in om mig?

 • Uppgifter som lämnas av användaren själv eller uppgifter som identifierar personen

  • Identifierande information som namn

   • Personligt ID för att identifiera kunden vid ingående av kreditavtal

  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer

  • Betalningsinformation, inklusive kreditavtal och annan faktureringsinformation

  • Att uppge identifiering, kontakt- och betalningsinformation är obligatoriskt vid köp från vår webbutik

De uppgifter som lagras i registret är: personens namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), nätanslutningens IP-adress, faktureringsuppgifter, övrig information relaterad till kundförhållandet och beställda tjänster.

2. Personuppgifter används

 • För leverans, bearbetning och arkivering av beställningar

 • För att förhindra övergrepp

 • För att ge bättre kundservice

3. Hur mina data lagras

All personlig information som lagras på vår webbplats är skyddad från obehöriga. Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid som krävs för att garantera konsumenten hans tjänst. Vissa uppgifter kommer att sparas längre i den mån det är nödvändigt för att uppfylla de skyldigheter som följer av lag, såsom redovisning och konsumenthandelsansvar.

4. Kundens rätt till granskning och rätt att kräva rättelse av uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller kräva rättelse ska begäran skickas skriftligen till e-post: ssmxinfo@gmail.com . Om det behövs kan registratorn begära att begäranden styrker sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

5. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret ("rätten att bli glömd"). De registrerade har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, som att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar ska skickas skriftligen till mejlet: ssmxinfo@gmail.com . Om det behövs kan registratorn begära att begäranden styrker sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).